Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Step up 4 you

1. Algemene bepalingen

  • Step up 4 you is een coachingsbedrijf.
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Step up 4 you en een cliënt/klant.
  • De algemene voorwaarden worden geacht door de cliënt en klant te zijn aanvaard, zodra het behandeltraject start of de offerte voor akkoord is getekend.
  • Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken, met schriftelijke goedkeuring van Step up 4 you.

2. Behandelovereenkomst

Een overeenkomst tot (psychologische) zorg tussen Step up 4 you en een cliënt of klant kan mondeling tot stand komen, maar wordt bevestigd middels een getekende offerte of getekende overeenkomst.

De consulten vinden in principe plaats op de locaties waar Step up 4 you is gehuisvest, tenzij anders is overeengekomen. Ook online hulpverlening is mogelijk (zoals een online behandelmodule of een online consult) of een combinatie van face to face en online.

Voor zowel cliënt als Step up 4 you bestaat de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen, indien het niet medisch verantwoord is voor cliënt om de behandeling voort te zetten.

De therapeut heeft het recht de behandeling of het consult onmiddellijk te beëindigen indien er sprake is van gewelddadig of bedreigend gedrag vanuit de cliënt. Bij vernieling zullen de kosten in rekening worden gebracht en zal aangifte plaats vinden.

Step up 4 you heeft de bevoegdheid de overeenkomst te wijzigen in geval van wijzigingen in de wetgeving en/of wijzigingen in andere regelingen van overheidswege.

3. Financiën

Tenzij anders is overeengekomen, zijn de gebruikelijke door Step up 4 you te hanteren tarieven van toepassing. De tarieven worden voorafgaand aan de start van een traject besproken.

Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Indien een cliënt een afspraak niet kan nakomen, dan heeft het de voorkeur om de afspraak zo snel als mogelijk te annuleren, zodat nog een ander consult kan worden ingepland. Kostenvrij annuleren kan per mail of telefonisch tot uiterlijk 48 uur (twee werkdagen) van tevoren. Indien annulering niet of te laat geschiedt of de cliënt niet verschijnt, is Step up 4 you gerechtigd de no-show kosten van een consult in rekening te brengen.

Indien de therapeut de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult. De therapeut heeft het recht een afspraak te verplaatsen in overleg met de cliënt.

Als een behandeltraject start zal aan het begin van het traject de factuur worden verstuurd, deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan, tenzij er in overleg andere afspraken zijn gemaakt.

Indien de betaling niet geschiedt binnen de genoemde betalingstermijn, behoudt Step up 4 you zich het recht om reeds ingeplande behandelingen te annuleren. In het geval Step up 4 you hiertoe besluit, wordt de cliënt of klant hiervan door de behandelend therapeut per e-mail hetzij per telefoon op de hoogte gebracht.

Als een cliënt of klant in een lopend traject besluit om te het traject te annuleren vindt er normaliter geen restitutie plaats. N.a.v. de reden van annulering kan de therapeut in overleg met de klant of cliënt besluiten om een deel terug te betalen.

4. Geheimhouding

Ook conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zullen de gegevens van de cliënt te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de cliënt persoonsgegevens en gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden. 

De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft recht tot inzage in zijn of haar eigen dossier. Het dossier wordt voor een termijn van 5 jaar bewaard.

5. Aansprakelijkheid

Step up 4 you en/of de behandelend therapeut zal de zorg naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Step up 4 you heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nimmer een resultaatsverplichting.

Step up 4 you is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Step up 4 you is jegens de cliënt niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de behandelovereenkomst/het traject, tenzij de cliënt bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de therapeut.

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die cliënt betaalt voor het volgen van een behandeling. Step up 4 you kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade en/of gevolgschade.

Schademeldingen in verband met de beweerde aansprakelijkheid van Step up 4 you dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na vaststelling van de schade schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Step up 4 you is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, in welke vorm ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart Step up 4 you tegen aanspraken van derden. Step up 4 you is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

6. Klachten

Over het algemeen hebben de cliënten van Step up 4 you geen klachten en als er klachten c.q. misverstanden zijn, lukt het meestal om deze tijdens een gesprek op te lossen.
Mocht er onverhoopt toch een klacht zijn dan kan deze, zo spoedig mogelijk, via de mail kenbaar gemaakt worden. Step up 4 you (de therapeut) heeft de verplichting om zich maximaal in te spannen om de klacht op te lossen.

7. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

Step up 4 you behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Step up 4 you heeft de verplichting om de actuele algemene voorwaarden kenbaar te maken op de website.

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen op juli 2021.

Stepup4You.nl

De weergave is te klein om de site te tonen. Bekijk deze website a.u.b. op een ander apparaat.
Contact

Jantine Tuiten
  Aengwirderweg 90
  8459 BP Luinjeberd
 Whatsapp
 06-5397 3358